Optimal Bazénovka Quattro Mini tablety 4v1 1kg /50x20g/

Cena
14,50 €
Dostupnosť:
Vypredané
ks
Kód tovaru:
9034
Hmotnosť:
1.1 kg
VytlačiťSledovať dostupnosť

Optimal Bazénovka Quattro Mini tablety 4v1 1kg

   

Viacúčelové dezinfekčné týždenné tablety pre celosezónnu údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Zabraňujú tvorbe rias a baktérií, umožňujú vyvločkovanie nečistôt a stabilizujú aktívny chlór.

Návod na použitie: Pred prvým použitím prípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8-7,6, urobte počiatočnú šokovú dezinfekciu vody rýchlorozpustným chlórovým prípravkom Optimal BAZÉNOVKA CHLÓR ŠOK. Od nasledujúceho dňa
dávkujte tablety zberačom (skimmerom), plavákom alebo iným dávkovačom pri zapnutom filtračnom zariadení. Pri teplote vody do 28 °C je nutné udržovať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3-0,6 mg/l a hodnotu pH 6,8-7,6. Obsah
chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov.

Dávkovanie: Podľa teploty pridávajte každých 6-8 dní 1-2 tablety (20-40 g) na 2 m³ (2 000 litrov) vody, 1 tabletu pri teplote do 28 °C, 2 tablety nad 28 °C (obsah chlóru 0,5-1,0 mg/l).

NIKDY NEDÁVAJTE TABLETY PRIAMO DO BAZÉNA! (priamy kontakt tablety s fóliou môže spôsobiť jej vybielenie). Prípravok sa pridáva zásadne do vody a nie naopak!

Skladovanie: Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch v suchu, pri teplote od +5 °C do +30 °C v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých látok, zdrojov tepla a vznietenia, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladovať v blízkosti predmetov náchylných ku korózii. Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Prípravok je silné okysličovadlo a je vysoko korozívny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Bezpečnostné upozornenia:
Nebezpečenstvo. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
Obsahuje: 950 g/kg symklozén; síran hlinitý.
Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

Napíšte nám: